Urząd Gminy Człuchów

Stypendia socjalne

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SZKOLNE

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie od 1 – 15 września danego roku.

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

1. złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,

2. dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń / oświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (z miesiąca SIERPNIA).

Do wniosku dołączyć należy:

w przypadku zatrudnienia:

zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
w przypadku utraty dochodu:

dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;
w przypadku otrzymywania alimentów:

odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;
w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:

odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;

w przypadku niealimentacji:

zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

- na zasadach ogólnych:

oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
- opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa):

zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;
w przypadku pobierania renty/emerytury:

decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;

w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:

zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych;
w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia:

zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.

DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW

Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na  podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.
Dokumentami tymi będą rachunki imienne, faktury imienne i inne imienne dowody wpłaty, związane  z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, odzieży sportowej, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

Stypendia szkolne będą wypłacane przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy. 

Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Pliki do pobrania:

Wniosek
Format: docx, 21.07 kB
regulamin
Format: pdf, 2 MB